.

.

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

El present document estableix les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquesta pàgina web i la compra de productes a la mateixa (en endavant, les "Condicions"). Aquestes Condicions podrien ser modificades, per la qual cosa aconsellem llegir-les periòdicament ja que seran les vigents en el moment de la seva compra les que resultin aplicables al contracte. El contracte podrà formalitzar-se, a elecció seva, en qualsevol dels idiomes en què les Condicions son disponibles en aquesta pàgina web.

1. Les nostres dades.

Aquesta pàgina web està operada sota la denominació YOGAIA STORE per YOGACOOP, SCCL, (d'ara endavant, Yogacoop), societat cooperativa domiciliada a Passeig Sant Joan 121, 08037-Barcelona, inscrita al Registre Territorial de Cooperatives de Catalunya (Barcelona) amb el número 14235, i amb C.I.F. número F65982498.

2. Les seves dades i les seves visites a aquesta pàgina. Garantia de privacitat.

La informació o dades personals que ens faciliti seran tractades d'acord amb el que estableix la nostra Garantia de Privacitat. En fer ús d'aquesta pàgina web vostè consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació i dades que ens faciliti són veraços i es corresponen amb la realitat.

Garantia de privacitat:

D'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Yogacoop garanteix la confidencialitat de totes les dades personals que proporcionin els clients i usuaris registrats. Per assegurar aquesta confidencialitat disposem d'un servidor segur que impedeix l'accés a tercers, de manera que quan un usuari es registra les seves dades passen a formar part de la nostra base de dades i són utilitzades única i exclusivament durant la tramitació de la compra. En qualsevol moment, usuaris registrats i clients podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació de dades i oposició, modificant o donant de baixa les seves dades, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a Yogacoop, Passeig Sant Joan 121 (08037 Barcelona) o bé mitjançant correu electrònic dirigit a store@yogaiastore.com

3. Productes.

Els productes oferts a la botiga on-line, juntament amb les seves característiques i preus, apareixeran en pantalla, i estaran disponibles per a la venda fins a final d'existències. Les descripcions dels productes es realitzen sobre la base de la informació proporcionada pels proveïdors de Yogacoop. Yogacoop es reserva el dret de modificar l'oferta comercial presentada al web (productes, preus, promocions i altres condicions comercials o de serveis) en qualsevol moment. Yogacoop posa tots els mitjans al seu abast perquè es publiquin continguts veraços i sense errors tipogràfics. En el cas que es produís algun error d'aquest tipus, aliè a la voluntat de Yogacoop, es procedirà immediatament a la seva correcció. Per al supòsit en què el producte no estigui disponible després d'haver-se realitzat la comanda, el client serà informat per email de l'anul·lació total o parcial d'aquest. L'anul·lació parcial de la comanda a causa de falta de disponibilitat no dóna dret a l'anul·lació de la totalitat de la comanda. Si arran d'aquesta anul·lació el client vol retornar el producte lliurat haurà de seguir l'estipulat a l'apartat 7. Devolucions.

4. Compres. Formalització de la comanda.

Per procedir a la compra el client haurà d'afegir el producte que desitgi a la "cistella de compra", segons les indicacions recollides en pantalla. La decisió final d'adquirir el contingut de la "cistella de compra", amb el detall que apareix a la pantalla, es concreta en el moment de clicar el botó "comprar", el que implica l'acceptació de la comanda si totes les dades són correctes . La compra s'entendrà efectuada en el domicili de Yogacoop, al Passeig Sant Joan 121, 08037-Barcelona. Si el client necessita una factura la haurà de sol·licitar així facilitant el seu número d'identificació fiscal (NIF, NIE o DNI). La confirmació de comanda que el client rep al seu correu electrònic és només un comprovant de compra sense validesa com a factura. La factura, d'haver-se sol·licitat, serà enviada per Yogacoop al domicili assenyalat en el formulari de registre o per correu electrònic al compte de e-mail que el client hagi indicat, en el termini més breu possible i sempre dins dels 30 dies següents a la compra. S'acceptarà l'anul·lació de qualsevol comanda sempre que encara no s'hagi procedit a l'enviament. Si ja s'ha realitzat l'enviament, el client haurà d'esperar a rebre-ho per procedir a la seva devolució, que haurà llavors de ajustar-se a les condicions que s'estableixen en l'apartat 7. Devolucions.

5. Preu i pagament. Garantia de seguretat.

El preu de cada producte serà el que en cada moment aparegui a la pàgina web, llevat d'error manifest. Si existís un error tipogràfic en un preu i un client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, Yogacoop ho comunicarà al client que tindrà dret a rescindir la compra sense cap cost. Si no fos possible posar-se en contacte amb el client, la comanda es considerarà cancel·lada, retornant al client les quantitats que hagués abonat. Els preus inclouen l'IVA tal com estableix la normativa vigent per a les persones físiques o jurídiques residents a Espanya. Per a comandes que provinguin d'altres països amb règims fiscals diferents caldrà contactar prèviament amb Yogacoop. Els preus no inclouen les despeses d'enviament, els quals apareixeran en pantalla abans que el client confirmi la seva compra, havent de ser acceptats per aquest. El pagament s'efectuarà mitjançant targeta de crèdit, seguint les instruccions que apareixeran a la pantalla.

Garantia de seguretat:

Yogacoop garanteix la seguretat en totes les compres que realitzin els clients a la botiga on-line, així com en totes les comunicacions amb els usuaris registrats a la web. Totes les operacions de pagament es duen a terme a través de la plataforma Redsys® que utilitza un servidor segur, basat en l'estàndard SSL (Secure Socket Layers), que per mitjà d'un sistema d'encriptació impossibilita l'accés a les dades per part de tercers. Redsys® és la plataforma bancària de comerç electrònic. A través d'Redsys® el client podrà fer el pagament amb la seva targeta de crèdit (admet la majoria de les usuals, com VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB, Citicorp). Redsys és l'encarregat de realitzar el cobrament i transferir-ho a Yogacoop, de manera que ni Yogacoop ni cap altra tercera persona tindrà mai accés a les dades bancàries del client, amb la seguretat i confidencialitat que això comporta.

6. Enviaments. Forma, terminis i despeses.

Els productes comprats s'enviaran a l'adreça de lliurament que el client hagi indicat en els camps reservats a l'efecte. Yogacoop no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduït pel client en el formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o hagin estat omesos dades rellevants.

L'enviament es realitza per servei de missatgeria amb un temps de lliurament estimat de 48-72 hores laborables per a territori espanyol i un màxim de 15 dies laborables per a altres destinacions dins de la Comunitat Europea. Aquests terminis són mitjans, i per tant una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, Yogacoop informarà als seus clients quan tingui coneixement d'ells. (Consultar prèviament a Yogacoop per enviaments a països que no pertanyin a la Comunitat Europea). El producte s'entendrà lliurat en el moment de signar la recepció del mateix a l'adreça de lliurament convinguda. Abans que el client passi a confirmar una comanda la pantalla li informarà de les despeses d'enviament i els temps de lliurament que s'apliquin al mateix. No obstant això, tots dos dades poden sofrir variacions en funció de les circumstàncies concretes del cas, especialment, . El temps del transport pot resultar alterat per incidències extraordinàries que afectin el transportista i / o per dificultats en el lliurament. . Les despeses d'enviament apareixen a la web en el moment de fer la comanda i es calculen sobre la base del pes dels articles a enviar i al seu destí. En cas que hi hagi una variació de les despeses d'enviament, Yogacoop ho comunicarà al client per mitjà de correu electrònic i el client podrà optar per anul·lar la comanda sense que se li pugui imputar cap cost addicional.

7. Devolucions.

D'acord amb la normativa vigent, el client consumidor pot desistir de la compra en el termini de 14 dies naturals des que s'entén realitzat el lliurament. Per complir aquest termini només cal que la comunicació relativa a l'exercici per la seva banda del dret de desistiment sigui tramesa, de manera que es pugui acreditar, abans que venci el mateix. Comunicat el desistiment el client haurà de retornar el producte en les mateixes condicions que el va rebre, amb l'embalatge original i sense utilitzar, sent al seu càrrec les despeses de la devolució. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del paquet o si ha patit algun dany. Una vegada comprovat que el producte ha arribat en perfecte estat, Yogacoop procedirà al reintegrament del preu abonat pel producte (les despeses d'enviament no es reintegraran, llevat que es tracti d'una devolució causada per error de Yogacoop), per la mateixa via que el client hagi utilitzat en comprar.

8. Garantia dels productes adquirits.

Yogacoop actua en qualitat de distribuïdor de fabricants que garanteixen que els productes que es presenten a la venda en Yogaia Shop funcionen correctament i no presenten defectes, ni vicis ocults que puguin fer-los perillosos o inadequats per a un ús normal. La garantia contractual oferta és la que habitualment concedeix el fabricant. Una vegada que el client hagi rebut el producte tindrà les instruccions facilitades pel fabricant, suficients per al correcte ús del producte i tota la informació sobre la garantia. Cap client podrà sol·licitar una garantia més àmplia de la qual aquí s'indica. La garantia perdrà la seva vigència en cas de defectes o deterioracions causades per factors externs, accidents, especialment, accidents elèctrics, desgast, instal·lació i utilització no conforme a les instruccions del fabricant. Queden exclosos de la garantia els productes modificats pel client o qualsevol altra persona no autoritzada pel fabricant. La garantia no serà aplicable als vicis aparents i els defectes de conformitat del producte, pels quals qualsevol reclamació haurà de ser formulada pel client en qüestió en els 7 dies següents al lliurament dels productes. La garantia no cobrirà els productes danyats per un ús inadequat.

9. Propietat intel·lectual.

Tots els continguts que es mostren a la pàgina web i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Yogacoop o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la web.

En cap cas s'entendrà que es concedeix llicència alguna o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dites dretes ni es confereix cap dret, especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de Yogacoop o dels titulars corresponents.

8. Legislació i jurisdicció.

Les presents Condicions s'interpretaran d'acord amb la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s'aplicarà subsidiàriament en tot el que no s'hagi previst en les mateixes. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions de Venda, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona, tret que la llei imposi una altra jurisdicció.

0